Skip to Content

Εξετάσεις μαθημάτων πρωην ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ

Οι φοιτητές των πρώην τμημάτων ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ παρακαλούνται να προσπελάσουν τον ιστότοπο https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES191/ όπου θα βρουν:
- Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη όλων των μαθημάτων
- Πληροφορίες για την αντιστοίχιση μαθημάτων με μαθήματα του ΔΕΜΕΣ και τον κανονισμό εξέτασης